תקנון האתר

ברוכים הבאים לbebetter –,להלן: 'ביבטר'.

תנאי השימוש המפורטים להלן חלים על השימוש באתר ביבטר ובמוצרים המסופקים על ידי חברת ביבטר, כל זאת באמצעות מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב) או מפגשים פרונטליים. בנוסף, תנאי השירות חלים על שימוש שנעשה באמצעות רשת האינטרנט.

א. כללי

 1. השימוש ו/או הביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה להלן : "תנאי השימוש") ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש באתר ו/או בתכניו באופן ישיר או עקיף, כולל, בין היתר, מבקרים מזדמנים, מנויים בתשלום להלן: "המשתמשים" )לאחר שנכנסו לאתר וקראו הוראות ותנאים אלה בעיון.(
 2. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים ולגברים כאחד, ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 3. השימוש ברוב חלקי האתר מותנה, בין היתר, בתשלום ובתהליך הרשמה בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן .
 4. ביבטר רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש של האתר, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין מרגע פרסומו באתר.
 5. ביבטר שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים באתר, בתכולת ביבטר ובשירותיו בכל רגע על פי הצרכים שיעלו.

ב. רכישת מינוי

השימוש במרבית שירותי ביבטר כרוך בתשלום. ביבטר מציעה חבילות מינוי מתחדשות על בסיס חודשי או בתשלום חד פעמי.

 1. רכישת מינוי פרטי מתבצעת בהמשך לתהליך הרישום באתר.
  1. המינוי שנרכש הוא אישי ואינו ניתן להעברה. למען הסר ספק, אין ברכישת מינוי כדי להקנות למנוי שום זכויות במידע המצוי באתר ו/או זכות להעתיק ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי במידע.
  2. הנרשם בעזרת 'קופון' אינו רשאי לעשות שימוש ב 'קופון' השייך לאדם אחר.
  3. פעולת החיוב באמצעות כרטיס אשראי מתבצעת באופן מיידי לאחר השלמת רכישת המינוי.
  4. בבחירת מינוי חודשי מתחדש, המנוי מסכים ומאשר בזאת כי ביבטר רשאית לחדש את תשלום המינוי באופן אוטומטי מידי חודש בחודשו, לפי המחיר המובטח בעת רכישת המינוי החודשי המתחדש.
  5. בבחירת מינוי חודשי מתחדש יתבצע החיוב החודשי מחדש בכל חודש בתאריך שבו נרכש המינוי.
  6. בבחירת מנוי חודשי מתחדש VIP הכולל אימונים אישיים על הלקוח כל חודש לנצל את סך האימונים המגיעים באותה חבילה . במידה ולא יונצל סך האימונים, ללא קבלת אישור בכתב מחברת ביבטר , לא יוכל לממשם לאחר סיום החודש.
  7. כל הרכישות הן סופיות. אין החזר כספי למנוי שלא ניצל את יתרת זכותו במינוי. כמו כן לא ניתן להשהות את מימוש המינוי.
  8. ביבטר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את דמי מחיר רכישת המינוי מעת לעת.

ג. ביטול מינוי

 1. ניתן לבטל את המנוי בכל עת.
  את הביטול ניתן לבצע בעזרת פניה לתמיכה טלפונית ב 0545582853 או בעזרת שליחת מייל לinfo@www.bebetter.co.il
  בציון הבקשה עם מספר ת"ז של בעל כ. אשראי + 4 ספרות אחרונות.
 2. ביטול מינוי ייעשה בכפוף לתנאים הבאים:
  • מינוי חודשי מתחדש – המשתמש מסכים שהאתר יחייב מדי חודש בחודשו את כרטיס האשראי של המשתמש תוך חידוש המינוי באופן אוטומטי למעט אם המשתמש הודיע שלושה ימי עבודה לפני מועד חידוש המינוי על אי רצונו לחדש את המינוי לחודש נוסף. המשתמש יהיה זכאי לעשות שימוש אישי בלבד בשם המשתמש ובסיסמה שניתנו לו עד לסוף תקופת המינוי שביטולו נתבקש.
  • יובהר כי במקרה וביבטר יודיעו מראש ובפרק זמן סביר על הפסקת פעילות העסק, ביבטר יפסיקו לגבות את דמי המינוי. המנוי מצהיר ומסכים כי במקרה זה לא תהיה לו שום דרישה או טענה כלפי ביבטר מלבד הפרש דמי המינוי החודשיים לתקופה עבורה נרכש המינוי החודשי והאתר כבר לא פעל.
  • הרוכש מצהיר בזאת שהוא בן 18 ומעלה, קורא ומבין עברית היטב ורשאי על פי דין להתקשר בהסכם זה. כמו כן, שכרטיס האשראי באמצעותו נרכש המינוי הוא בבעלותו, על שמו ובר תוקף.

ה. מדיניות השימוש בתכני ביבטר

 1. ניתן להשתמש בתכנים ובשירותים של ביבטר באמצעות מינוי אישי בלבד.
 2. אין לשבש או להפריע לשירות או לאתר, לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות או לאתר.
 3. אין לפרסם, לשלוח דואר האלקטרוני או להעביר בדרך כל שהיא חומר כלשהו הכולל וירוסים או קוד תוכנה, קבצים או תוכניות המיועדות לשבש, לבטל או להגביל את הפונקציונאליות של תוכנת או חומרת מחשב או של ציוד טלקומוניקציה.
 4. אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לעשות שימוש במוצרי ו/או תכני האתר .
 5.  

ו. הגבלת אחריות

 1. ביבטר אינה אחראית לכל נזק תוצאתי, נלווה, או ישיר הנובעים מן השימוש בשירות או היעדר יכולת להשתמש בשירות.
 2. ביבטר אינה באה להחליף המלצה ו/או טיפול של מטפל אחר,לרבות רופאים,פסיכולוגים קליניים,פסיכאטרים.
 3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותו של ביבטר בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידי המנוי לביבטר עבור השירות בתקופת המינוי.

ז. קניין רוחני

 1. זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים ביצירות המופיעות באתר זה הינן בבעלות ביבטר ויוצרי התוכן.
 2. בכפוף לאמור בסעיף 1 במדיניות השימוש בתכני ביבטר אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מאתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר זה, בכולו או בחלקים ממנו .
 3. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.

יב. אחריות ושיפוי

 1. משתמש ביבטר נוטל על עצמו מלוא האחריות והסיכון הנוגעים לשימוש באתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או בכל מכשיר אחר של המשתמש אשר באמצעותו המשתמש מבקר בביבטר.
 2. ביבטר אינה מתחייבת כלפי המשתמשים לזמינות האתר בכל עת ו/או לתקינות האתר ו/או הקישורים בו ו/או לכלים בו ו/או לנגישות למידע באתר בכל עת.
 3. ביבטר אינה מתחייבת כלפי המשתמשים שהאתר יפעל תמיד ללא הפרעות או תקלות בין אם בגלל ביבטר ובין אם בגלל גורם אחר, לרבות תקלות ו/או הפרעות ברשת האינטרנט ובהעברת נתונים באלחוט.
 4. המשתמש מתחייב לפצות את ביבטר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, כולל שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

יג. שינויים באתר והפסקת השירות

ביבטר רשאית לשנות ו/או לעדכן, להוסיף או לגרוע מהאתר או מהמידע הנמצא בו. ביבטר רשאי להסיר ו/או להגביל את השימוש ו/או את השירותים באתר או בחלק ממנו לתקופה מוגבלת או לצמיתות לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

יד. דין ומקום שיפוט

 • על תנאי השימוש יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל.
 • כל חילוקי דעות בכל דבר ועניין הנוגע לתנאי השימוש יובאו להכרעתם של בתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב יפו, ולהם תהיה סמכות השיפוט הבלעדית.